Polska pomoc w wychowaniu dzieci – Czy dostaniesz 500 zł na pierwsze dziecko?

Polski Sejm przyjął ustawę o pomocy w wychowaniu dzieci. Zgodnie z nowym prawem, na każde kolejne dziecko można by dostać 500 zł, o ile dochody nie przekraczałyby określonego poziomu. Świadczenia zaczęłyby być wypłacane rodzicom w kwietniu, a program nosi nazwę „Rodzina 500 plus”. Ministerstwo odpowiedzialne za przygotowanie projektu ustawy głosowało za przyjęciem środka, a rząd przesłał go do zatwierdzenia przez Sejm.

Rządowy program 500+ oferuje rodzinom co miesiąc świadczenie pieniężne. Pierwsze dziecko otrzyma 500 zł miesięcznie, a drugie i kolejne 2 tys. zł rocznie. Świadczenie podlega opodatkowaniu, ale nie dotyczy rodziców prowadzących działalność gospodarczą. Rodziny mogą składać wnioski tylko wtedy, gdy ich dochód netto nie przekracza 800 zł miesięcznie.

Programem zasiłku rodzinnego 500 Plus zostaną objęte wszystkie dzieci do 18 roku życia, osoby samotne i pozostające w związku małżeńskim. Obejmie też dzieci w każdym wieku, w tym adoptowane. Będzie dostępny dla rodzin z więcej niż jednym dzieckiem oraz dla osób samotnie wychowujących dzieci bez względu na poziom dochodów. Z tej zmiany skorzysta około 6,8 mln dzieci w Polsce. Wraz ze wzrostem liczby dzieci objętych programem, polski rząd ma nadzieję na zmniejszenie ubóstwa i promowanie równości płci.

Oprócz świadczenia „Rodzina 500+”, rząd wprowadził również nowy program Rodzina 500+, który wspiera budżety wielu rodzin w Polsce. To nieopodatkowane świadczenie wypłacane jest co miesiąc na każde dziecko do 18 roku życia, w tym także na dzieci urodzone za granicą. Aby program ten był skuteczny, rodzice muszą być obywatelami Unii Europejskiej lub kraju należącego do Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu. Szwajcaria, Liechtenstein i Norwegia są członkami EFTA.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wiadomości związane